Chu Shong Tin - Tan Sau

Chu Shong Tin teaching the wing chun tan sau